AC Milan - FM15 Team Review

A.C. Milan – Football Manager 2015

Một vài phân tích về câu lạc bộ A.C. Milan hiện tại và trong Football Manager 2015 dành cho các Huấn luyện FM tham khảo trước khi quản lý câu lạc bộ này.