Cập nhật chuyển nhượng LFCMarshall

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật chuyển nhượng mùa hè LFCMarshall’s FM Transfer Update dành cho FM14 bằng video thực hiện bởi Football Manager FOCI.